Logo projektu Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Do 2 listopada uczniowie z rodzin popegeerowskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na sprzęt do nauki zdalnej w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Dotyczy to nie tylko rodzin zamieszkujących miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, ale też dzieci, wnuków i prawnuków osób, które były zatrudnione w PPGR.


Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu.
Dofinansowanie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny wskaże w oświadczeniu na brak możliwości zapewnienia dostępu do internetu.

O wsparcie dla uczniów mogą starać się rodziny, które zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Dofinansowanie można uzyskać również, jeśli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie (krewni w linii prostej), a także opiekunowie prawni byli zatrudnieni w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

Aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących, o wsparcie nie mogą się ubiegać te rodziny, w których dziecko otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub przenośny zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Żeby ubiegać się o dofinansowanie, trzeba złożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

lub

  • oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.

Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć do 3 listopada br. do godz. 15.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego, przy ul. Parkowej 2 lub Smolenia 35, 41-902 Bytom.

Telefon kontaktowy: 032 39 76 596.

Oświadczenie należy złożyć (lub wysłać pocztą – wpływ do kancelarii nie później niż do 3 listopada br.) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Grant PPGR”


W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej w PGR, można je dołączyć do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny). Weryfikacja oświadczeń będzie odbywać się na podstawie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego w PGR.

Beneficjentem projektu jest Gmina Bytom.

Wzory oświadczeń znajdują się poniżej.

Informacje dotyczące projektu „Granty PPGR”, w tym regulamin, znajdują się na stronie www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *