O nas

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu działa w mieście już ponad 60 lat. Przez te wszystkie lata najważniejszym dla nas celem było kształtowanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży a także wyzwolenie w nich fantazji, wyobraźni czy kreatywności.

Od samego początku działalności staramy się stworzyć uczestnikom zajęć jak najlepsze warunki i możliwości samorealizacji poprzez sztukę, sport czy inne aktywne formy spędzania wolnego czasu. Chcemy kształtować w młodzieży odpowiednie postawy wobec sztuki, życia, samego siebie oraz wobec drugiego człowieka.

Uczestnicy pracowni mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach, wykładach, warsztatach oraz samodzielną dzialalność twórczą pod czujnym okiem naszych pracowników – artystów sztuk wizualnych, teatralnych, tanecznych i muzycznych, – sportowców, – pedagogów z zakresu plastyki, muzyki, teatru lub tańca.

Młodzież może także uczestniczyć w imprezach takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje, happeningi lub wręcz sama je organizować.

Ważnym elementem rozwoju młodego człowieka jest wymiana doświadczeń. Dlatego staramy się współpracować z innymi placówkami zarówno w kraju jak i zagranicą. Jesteśmy członkiem kilku międzynarodowych organizacji, dzięki czemu nasza młodzież ma szansę wyjazdu na międzynarodowe obozy, warsztaty i imprezy kulturalne.

Placówka realizuje następujące zadania i cele:

1. Służy rozwojowi u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur zjednoczonej Europy i świata.

2. Przygotowuje wychowanków do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, solidarności, tolerancji sprawiedliwości i wolności.

3. Zapewnia uczestnikom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4. Rozwija różnorodne zainteresowania i zamiłowania z dziedziny nauki, sztuki, techniki, sportu itp. oraz umożliwia rozwój wyobraźni i myślenia twórczego.

5. Pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza szkolne programy nauczania i stwarza warunki do rozwoju intelektualnego i artystycznego młodzieży szczególnie uzdolnionej.

6. Rozwija zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz kształtuje pożądane postawy wobec problemów ochrony środowiska.

7. Umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportu, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu młodzieży.

8. Organizuje przeglądy, koncerty, wystawy, zawody, wernisaże, festiwale, spektakle teatralne, uroczystości okolicznościowe, popisy baletowe i muzyczne oraz kursy, warsztaty i szkolenia.

9. Wypracowuje najbardziej pożądane formy pracy pozaszkolnej z wychowankami.

l0. Inspiruje amatorski ruch artystyczny, sportowy i naukowy.